Добре дошли !
  Категории

  0

   Акордеонни категории

   Политика за личните данни


   ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА www.boneko.bg

   БОНЕКО ЕООД  зачита неприкосновеността на личния живот на своите клиенти и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при онлайн пазаруване на нашия уебсайт www.boneko.bg. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни и съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение събраните личните данни, както и опциите, които притежава потребителя във връзка с използването на предоставените от него лични данни. Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни. Политиката за поверителност и защита на личните данни е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е клиент и има регистрация на www.boneko.bg.

   "БОНЕКО" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакт: гр. Петрич, ул. Места № 2; Ид. номер по Булстат: 101612421; ДДС Номер: BG101612421.

   I. Видове данни, цели и правно основание за тяхната обработка 

   1.         Данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните взаимоотношения между www.boneko.bg и потребителя:

   а) име, адрес за доставка, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с потребителя, или посочено от него лице за контакт; 

   б) данни, събирани при плащане, направено към www.boneko.bg, по начина, посочен в Общите условия на www.boneko.bg;

   в) данни от профила за достъп до www.boneko.bg – потребителско име, история на заявките/поръчките;

   г) адрес за достaвка;

   д) информация за домакинството, семейно положение, демографска информация и други данни, които потребителя предоставя, когато доброволно участва в наши проучвания, или друга обратна връзка, която предоставя във връзка със закупените и ползвани продукти и/или услуги;

   2.         Данни, изготвени и генерирани от www.boneko.bg в процеса на предоставяне на услугите/стоките:

   a) номер на поръчка, номер на доставка;

   б) данни, необходими за изготвяне на фактурите за плащане;

   в)  посетителите на www.boneko.bg;

   г) IP адрес при посещение на сайта;

   д) данни за предпочитаните от потребителя стоки и услуги.

   3.         Данни, необходими за сключване и изпълнение на договора за покупка на стоки:

   а) идентифициране на потребителя при сключване на нов или изменение на съществуващ договор за покупка на стоки;

   б) предоставяне на карта за програма „Лоялен клиент”; 

   в) актуализиране на личните данни или на информацията за извършени от потребителя покупки по негова заявка за корекция/изменение на данните;

   г) анализ на клиентска история и изготвяне на потребителски профил (обем и вид потребление, платежна история) с оглед определяне на подходяща за потребителя оферта, при заявено от него желание;

   д) проверка на обем и вид клиентско потребление по искане/жалба/оспорване от страна на потребителя или с цел предпазването на потребителите и сайта от нетипичен трафик, (измами и злоупотреби от трети лица), стойност по фактури. Разяснение на фактури и предоставяне на справки за закупени продукти/ услуги;

   е) обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби; Корекции на дължими суми при наличие на основание за това;

   ж) Техническо съдействие за създаване на акаунт и възстановяване на забравена парола за достъп www.boneko.bg, Спиране/реактивиране на загубена/открадната/ повредена карта за лоялност.

   4.         Във връзка със своите законови задължения www.boneko.bg обработва потребителски данни за следните цели:

   а) предоставяне на информация за потребителя и извършени от него покупки и/или ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;

   б) издаване на фактури, изготвяне на детайлизирана справка за потреблението и услугите; 

   в) за извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи; 

   5.         www.boneko.bg обработва потребителски данни и за целите на следните законови интереси:

   а) профилиране на потребителите за целите на директен маркетинг – www.boneko.bg използва частично автоматизирани алгоритми и методи за оценяване и анализ на някои аспекти от потреблението на клиентите, като например ползвани услуги, направени покупки и изразени предпочитания с цел: - отправяне на оферти за продажба, за предоставяне на нови услуги и/или за изменение в условията на вече използвани услуги от клиент с цел по ефективното им използване, както и  - измерване и оценка на ефективността на рекламата ни с оглед адаптиране и оптимизиране на рекламното съдържание към нуждите на клиентите ни; - подготовка на информацията, публикувана на интернет страницата ни, по най-подходящия за Вас начин с оглед максимално улеснен и полезен достъп до това съдържание за клиентите на www.boneko.bg; - получаване и/или предоставяне на информация/оферти за продукти и услуги на трети лица, ако такава информация е изрично поискана от потребителя или ако е изразил съгласие за получаване на такава информация.

   б) Подробен анализ на данните за потреблението, предпочитанията и поведението на потребителите (автоматична обработка в криптиран вид) – www.boneko.bg извършва посочения анализ, използвайки данните анонимно и във вид, който не позволява лесна идентификация на субекта на данни или същата е невъзможна, с цел развитие и усъвършенстване на продуктовата си листа. Анализът на поведението на определени типове клиенти, разделени по различни критерии, като, но не само пол, възраст, местоживеене, би могло да послужи до предлагане на нови продукти, които максимално да отговорят на нуждите на настоящи и бъдещи клиенти. Посоченият анализ може да се използва и за подобряване на обслужването на клиентите, чрез разработване на подходи за контакт, преструктуриране на вътрешните функционални звена в компанията, които ги обслужват, а понякога и с цел предотвратяване на измами, водещи до финансови загуби за www.boneko.bg. 

   в) Подготовка и съхранение на статистическа информация и справки в агрегиран вид – www.boneko.bg извършва посочения анализ с цел развитие и усъвършенстване на продуктовата си гама от стоки и услуги и за подобряване на обслужването на клиентите. 

   II. Категории трети лица, които получават достъп и обработват Личните данни

   1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с БОНЕКО ЕООДобработват личните данни от името на www.boneko.bg или имат пряк/косвен достъп до личните данни:

   а) Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на договори на хартиен носител и/или закупени/ремонтирани стоки;

   б) Лица, които по възлагане на www.boneko.bg поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните данни;

   в) Лица, предоставящи услуги по сервизна поддръжка;

   г) Лица, осъществяващи дейности по инсталация и/или поддръжка на адреса за предоставяне на услугата;

   д) Банките, обслужващи плащанията, извършени от клиентите;

   е) Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от www.boneko.bg предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

   III. Срок за съхранение на Личните данни

   1. Продължителността на съхранение на личните данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

   а) Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор за предоставяне на електронна съобщителна услуга/лизинг на устройство се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните;

   б) Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги и покупки на стоки се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок. 

   в) Трафични данни, обработвани по силата на Закона за електронните съобщения за целите на националната сигурност и за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления, както и за осъществяване на операции по издирване и спасяване на лица, се съхраняват от www.boneko.bg за срок от 6 месеца. 

   2.         www.boneko.bg може да съхранява някои от личните данни, включително и трафични и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор за покупка на стоки и/или предоставяне на услуги, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.

   IV. Права на потребителите във връзка с обработването на Личните данни

   1. Достъп до личните данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Потребителя може да поиска от www.boneko.bg информация дали и за какви цели се обработват лични данни с писмено заявление със съдържанието, посочено в чл. 29 ЗЗЛД;
   2. Потребителя може да изиска да се заличат, коригират или блокират личните данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на ЗЗЛД;
   3. Потребителя може да възрази пред www.boneko.bg по всяко време срещу обработването на личните му данни:

   а) при наличие на законово основание за това;

   б) за целите на директния маркетинг.

   1. Потребителя може да оттегли своето съгласие за обработка на личните му данни, когато обработката им се основава на съгласие от негова страна, а именно при обработването им за директен маркетинг на продукти и услуги на трети лица;

   V. Отказ от предоставяне на Лични данни на www.boneko.bg 

   За да осъществи потребителя онлайн покупка на сайта www.boneko.bg, съответно, за да сключи договор с www.boneko.bg, за да предостави заявените услуги/стоки в съответствие с законовите ни задължения, www.boneko.bg се нуждае от определени данни.  Непредоставянето на следните данни възпрепятства възможността www.boneko.bg да сключи договор за услуги/стоки със своите клиенти:

   а) имена,  адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с клиента, или посочено от него лице за контакт; 

   б) данни, събирани при плащане, направено към www.boneko.bg, по начина, посочен в Общите условия за онлайн пазаруване на www.boneko.bg;

   в) данни от профила за достъп до www.boneko.bg – потребителско име и парола.